Świadczenie wychowawcze (500+) – zmiany od 01.07.2019r

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r, składają od 1 lipca 2019 r w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r w formie papierowej jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października bieżącego roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r).

Należy pamiętać, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest pobierane 500+) z wyrównaniem od lipca br. należy złożyć wniosek do dnia 30 września 2019r. Złożenie wniosku po 30 września 2019r oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Osoby, które obecnie mają przyznane 500+ na pierwsze i kolejne dzieci do dnia 30.09.2019 r aby nadal otrzymywać świadczenie również składają wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (na wszystkie dzieci) od 1 lipca 2019r w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019r w formie papierowej. Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31.10.2019r prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia 01.10.2019r. W przypadku wniosku złożonego po tym terminie prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Od 1 lipca 2019r w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz  dziecka od drugiego rodzica.

Urodzenie się dziecka, objęcie dziecka opieką, przysposobienie dziecka

Od 1 lipca 2019r w przypadku dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 rodzice będą mieli aż
3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Okres 3 miesięcy na złożenie wniosku będzie mieć również zastosowanie w sytuacji objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Od 1 lipca 2019r zamiast decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia tut. organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019 r, tj. od dnia od którego świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie bez kryterium dochodowego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z

Oświadczenie ogólne

Koordynacja świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy jeden z członków rodziny pracuje i mieszka w jednym z krajów objętych koordynacją, organ właściwy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie charakteru oraz faktycznego miejsca pobytu członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Jeżeli w ramach w/w postępowania organ właściwy ustali, że wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Polski przekazuje sprawę do Wojewody Podkarpackiego celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Druki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego

Oświadczenie ogólne

Pełnomocnictwo do doręczeń

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim