Zaświadczenia o wysokości dochodu – Program „Czyste powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej po uprzednim złożeniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

– w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 tzn. wnioski złożone od 1 stycznia 2021r do 31 lipca 2021r – dochody za rok 2019,

– w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek

o wydanie zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;

tzn. wnioski złożone od 1 sierpnia 2021r do 31 grudnia 2021r – dochody za rok 2020.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

  1. Oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) – część III wniosku.
  2. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  3. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni – część IV wniosku lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  4. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
  6. W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
  7. Klauzula RODO.

Druki do pobrania: