Deklaracja dostępności


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-25.

Stan dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
-załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
TAB – wejście do danej zakladki i przełączanie między zakładkami,
ESC – zamykanie okien i zakładek,
ENTER – uruchamianie okien i zakladek

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Dziadek, gops@wisniowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172775049. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich( https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, Niewodna 26, 38-124 Wiśniowa
1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób na wózkach.
2. Budynek posiada windę.
3. Wszystkie pomieszczenia na parterze i piętrze są dostępne dla osób na wózku.
4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wejścia.
5. W budynku brak jest dostosowań takich jak: informacje głosowe, pętle indukcyjne.
5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.