Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła  (Dz. U. z 2023r, poz. 2760) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej (pok. nr 2 i 3) przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od  dnia 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r pozostawia się bez rozpoznania.

 Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2023r, poz. 390 z późn. zm.). Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022r.

Wysokość dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osób otrzyma 657,80 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 286 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 429 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 607,75 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osób otrzyma 822,25 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę.