Dodatek węglowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r, poz.1692) realizacją zadania „dodatek węglowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie Ośrodka tj. Niewodna 26, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek przyznawany jest bez kryterium dochodowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022r.

UWAGA! Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z w/w ustawą dodatek węglowy przysługuje:

  • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobie fizycznej oraz osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującym i gospodarującym (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17 27 75 049.