Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej, w tym celu należy złożyć:

 

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej pod numerem telefonu: 17 2775 049, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Karty zgłoszeniowe należy składać w terminie do 8 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej 38-124, Niewodna 26.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie przez Gminę Wiśniowa o środki finansowe na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.