Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest;

  • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
  • kopii  orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej pod numerem telefonu: 17 2775 049, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Karty zgłoszeniowe należy składać w terminie do 8 listopada 2022 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wiśniowej 38-124, Niewodna 26.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie przez Gminę Wiśniowa o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.