Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej w związku z przystąpieniem Gminy Wiśniowa do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” ogłasza nabór wniosków do Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy w kwocie  78.336,00 zł

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Wsparcie będzie realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przewidywana liczba to 8 osób.

Realizator Programu umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad taką osobą samodzielny wybór osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Programem, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku pobytu dziennego) z zastrzeżeniem, że nie zostaną dofinansowane usługi opieki świadczone przez członków rodziny*, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu, został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 proszone są o wypełnienie: 

  1. Karty zgłoszenia do Programu – załącznik nr 1.
  2. Karta zgłoszenia osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej – załącznik nr 2.
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM – załącznik nr 3.

oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną i złożenie podpisu – załącznik nr 5 i nr 6.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej,  Niewodna 26  38-124 Wiśniowa;
  • przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres
  • przesłać pocztą elektroniczną e-puap.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (17 2775 049)  

Załączniki do pobrania:

Program opieka wytchnieniowa- edycja 2022