Nabór do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej  poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 1.09.2023r

 1. Charakter umowy: umowa zlecenie.
 2. Miejsce wykonywania pracy:  usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,  fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
 5. warsztacie terapii zajęciowej;
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto, kandydata powinna cechować:

 1. odpowiedzialność i konsekwentność w postępowaniu,
 2. otwartość i umiejętność w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 3. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej,
 4. dyscyplina, kultura ogólna i osobista.

CV należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Niewodna 26
38-124 Wiśniowa


lub pocztą elektroniczną na adres:
gops@wisniowa.pl

Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 2775-049