Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje o wstępnym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika  programu wynosi 240 godzin w ciągu roku.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane wymienioną formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej : osobiście  lub telefonicznie pod  nr tel. 17 2775 049 wew. 53,55 do dnia 13 listopada 2023 r.

Treść ogłoszenia o naborze oraz programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024