Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR) jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych

Wykaz uprawnień i zniżek przysługujących osobom posiadającym Karty Dużej Rodziny został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz https://empatia.mpips.gov.pl.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele rodziców i co najmniej trójki dzieci oraz ich adresy zamieszkania. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, których dziecko (dzieci) nie żyje w chwili składania wniosku.  W ocenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej aby możliwe było uznanie, że dziecko było na utrzymaniu rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, musi urodzić się żywe.

W sytuacji, gdy w chwili składania wniosku rodzice mają dwoje dzieci spełniających warunki ustawy (np. 14 i 16 lat) oraz jedno dziecko niespełniające warunków (np. w wieku 26 lat, które nie uczy się w szkole ani szkole wyższej, ani nie ma orzeczenia o niepełnosprawności – to tylko rodzice mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z art.4 ust.2a ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.  o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z póżn. zm.) dzieci mogą otrzymać kartę jedynie w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki z art.4 ust.2b ustawy.

Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie KDR można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl).

KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała jedynie rodzicom

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio,

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia a także dzieciom uczącym się w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. W takim przypadku KDR przyznaje się do:

  • dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,
  • końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

Osoby (dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskodawca przedstawia w szczególności oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (druk oświadczenia) a w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (druk oświadczenia).

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny rozpatrywany jest niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku zamawiany jest blankiet Karty Dużej Rodziny.  Wytwórnia wyprodukowane blankiety KDR dostarcza do GOPS, o czym wnioskodawca zostaje zawiadomiony wiadomością SMS na numer telefonu komórkowego podany we wniosku, i może zgłosić się po odbiór kart.

Karty Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej / plastikowej) dostarczane są do GOPS w terminie 30 dni od daty wpłynięcia zamówienie do wytwórni, pod warunkiem, że liczba kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy jest mniejsza niż 15, wysyłka jest realizowana do 60 dni.

Po rozpatrzeniu wniosku karta w formie  elektronicznej  będzie dostępna w aplikacji mObywatel i będzie można z niej korzystać (bez czasu oczekiwania na wyprodukowanie blankietu w formie tradycyjnej).

W sytuacji zgubienia, zniszczenia, kradzieży lub innej utraty Karty Dużej Rodziny można wypełnić wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą.

Od 1 marca 2024r opłata za duplikat wynosi 15,00 zł/szt.

Nr rachunku do opłaty: 61 9168 1043 4200 0143 2000 0020 – w treści przelewu należy wpisać tytułem: duplikat KDR oraz imię i nazwisko wnioskodawcy

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

Składając wniosek o wydanie KDR wnioskodawca w danych każdego uprawnionego do KDR  zamieszcza we wniosku numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (może być ten sam dla kilku członków rodziny – zwykle w danych małego dziecka są podawane dane teleadresowe rodzica).

Istnieje możliwość  wskazania przez wnioskodawcę innych członków rodziny którzy będą mogli wyświetlać  oprócz własnej  również karty innych członków swojej rodziny (np. matka może wyświetlać swoją kartę, kartę swojego małżonka oraz karty wszystkich dzieci) co może okazać się wygodne przy korzystaniu z KDR zwłaszcza w rodzinach z małymi dziećmi.

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Zaktualizowano: 26.03.2024