Podpisanie umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa budynku szkoły w Pstrągówce na Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”

05 lipca br. podpisano umowę na realizację zamówienia pn. „Przebudowa budynku szkoły w Pstrągówce na Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”, dotyczącego zadania 1 (1.1) w projekcie pn. „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”, nr umowy FEPK.07.18-IP.01-0026/23-00. Wykonawcą zamówienia jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD” J.D. Klara Spółka jawna, a wartość umowy opiewa na kwotę 976 683,22 zł.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Grzegorz Włodyka – Skarbnik Gminy Wiśniowa, Pani Anna Mikuszewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej, Pani Aneta Ziobro – Koordynator Projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa” oraz Pan Daniel Klara reprezentujący Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD” J.D. Klara Spółka jawna.

Zamówienie obejmuje przebudowę budynku szkoły podstawowej w Pstrągówce w celu zmiany sposobu jego użytkowania na potrzeby dziennego domu pomocy. W budynku przewiduje się wygospodarowanie pomieszczeń: sali do zajęć terapii grupowej i wypoczynku, jadalni, sali rehabilitacyjnej, pokoju odpoczynku/terapii indywidualnej, biuro kierownika DDP, kuchni, zmywalni, szatni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne z toaletą dla personelu, 3 łazienki (2 szt. x dwustanowiskowe, 1 szt. jednostanowiskowa dostosowana dla OzN), korytarze i hall, kotłowni. Zakres prac w szczególności obejmuje wykonanie:

  1. Robót rozbiórkowych.
  2. Tynków, szpachlowania, malowania, glazury.
  3. Podłóg i posadzek.
  4. Stolarki okiennej i drzwiowej.
  5. Elewacji.
  6. Robót ziemnych w tym podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  7. Wjazdu, schodów, miejsc postojowych.
  8. Instalacji p.poż.
  9. Instalacji elektrycznych w tym: demontaże, WLZ-ty i tablice, oświetlenie i gniazda wtykowe, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
  10. Instalacji: centralnego ogrzewania, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, realizowany w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.