Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania  Przemocy Domowej  działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej, Niewodna 26,  który realizuje działania określone w ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy  domowej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiśniowej wchodzą przedstawiciele:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej;
  2. Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie;
  3. Przedstawiciele Placówek Oświatowych;
  4. NZOZ w Wiśniowej;
  5. Sądu Rejonowego w Strzyżowie;
  6. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniowej.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W związku z tym może m. in.:

  • składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy domowej;
  • zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka;
  • pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Niebieska Karta

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Niebieska Karta to procedura stosowana przez grupę specjalistów powołanych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty i wszczęcia procedury sytuacja rodziny będzie nadzorowana przez funkcjonariusza Policji i pracownika socjalnego.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy domowej i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Grupa diagnostyczno – pomocowa

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej powołuje się grupę diagnostyczno – pomocową. Grupy   tworzone są   w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy  domowej  w indywidualnych przypadkach.

W skład Grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzą : pracownik socjalny oraz funkcjonariusz policji, grupa diagnostyczno pomocowa może być rozszerzona o innych specjalistów.