Przemoc domowa

Przemoc domowa

to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Przez osobę doznającą przemocy domowej – należy rozumieć

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego

– wobec których jest stosowana przemoc domowa;

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec w/w osób.

Osoba stosująca przemoc domową – należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec w/w osób doznających przemocy domowej. 

Świadek przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Cechy przemocy:

 • ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile,
 • toczy się w wymiarze dominacja – uległość,
 • nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka,
 • przejawia się w różnych formach.

Rodzaje przemocy:

 • przemoc gorąca: furia; pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia pochodzące z frustracji; wulkan emocjonalny; widowiskowa, widoczna; szybko przechodzi; jest skumulowaną siłą uczuć, której nie da się zatrzymać;
 • przemoc chłodna: polega na zrealizowaniu scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie dóbr i praw drugiej osoby; zaplanowana; zdarza się w pozornie dobrej rodzinie; nie ma tu furii i gniewu.

Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków.
Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej. Jeśli się tego nie zrobi, będzie się rozwijała i wzmacniała. Trzeba przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do instytucji, które wspierają ofiarę przemocy.

Osobie doznającej przemocy domowej udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia;
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
 4. zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 6. zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Osobie doznającej przemocy domowej udziela się informacji o dostępnych formach wsparcia.

Pamiętaj!

 • Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!
 • Nic nie usprawiedliwia przemocy!
 • Przemoc w domowa łamie Twoje podstawowe prawa!
 • Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!

WAŻNE!!!

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji domowej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

Instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej   na terenie gminy Wiśniowa do których możesz  się  zwrócić:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej ( 17 2775 049) – pomoże w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie ( 17 2211440) – pomoże Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym.

3. Prokuratura ( 17 2761 067)  Policja  ( 997 lub 2765 374) – możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

4. Sąd Rodzinny i Opiekuńczy w Strzyżowie- możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

5. Ochrona Zdrowia ( Ośrodek Zdrowia) – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniowej ( 17 2775 062 lub 63 ) – jeżeli przemocy w Twoim domu  towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.