Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że Gmina Wiśniowa przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 6.03.2024 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Wiśniowa. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Tytuł projektu: Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Dofinansowanie: 75 072,00 zł.
Całkowita wartość: 75 072,00 zł.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.