Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – (moduł I i II)Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Wiśniowa w roku 2023 uzyskała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w kwocie 299.516,00 zł.

Całkowita wartość zadania 429.800,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:
1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;
2. Moduł dla dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
 1) posiłek;
 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.