Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – (moduł I i II)

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Wiśniowa w roku 2022 uzyskała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w kwocie 306.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania 431. 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;

2. Moduł dla dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.