Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł I i II) – edycja 2024

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Wiśniowa w roku 2024 uzyskała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w kwocie 308 571,00 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 20.03.2024 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Wiśniowa.

Całkowita wartość zadania 428 570 ,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

3) osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.