Ochrona danych – RODO


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),  Dz.U. UE.L.2016.119.1 (dalej:  RODO)

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej 26, 38-124 Wiśniowa.

Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gops@wisniowa.pl, telefonicznie pod numerem 172775049 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

2.  Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków zawartych umów oraz w celach określonych w udzielonych zgodach. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa upoważniających do ich pozyskania i  przetwarzania. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

5.  Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

7.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również w okresie koniecznym dla realizacji praw i obowiązków osób, których dane są przetwarzane.