Rodzina 500+

rodzina500

1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Umożliwia ona rodzinom korzystanie ze świadczenia wychowawczego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze (500+) – zmiany od 01.07.2019r

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Od 1 lipca 2019r w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Urodzenie się dziecka, objęcie dziecka opieką, przysposobienie dziecka

Od 1 lipca 2019r w przypadku dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 rodzice będą mieli aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Okres 3 miesięcy na złożenie wniosku będzie mieć również zastosowanie w sytuacji objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Od 1 lipca 2019r zamiast decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia tut. organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Koordynacja świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy jeden z członków rodziny pracuje i mieszka w jednym z krajów objętych koordynacją, organ właściwy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie charakteru oraz faktycznego miejsca pobytu członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Jeżeli w ramach w/w postępowania organ właściwy ustali, że wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Polski przekazuje sprawę do Wojewody Podkarpackiego celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 Druki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego

Oświadczenie ogólne

Pełnomocnictwo do doręczeń

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim

Zaktualizowano: 20.01.2021