Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych  (j. t.  Dz. U. 2023 r., poz. 390 z późn. zm.);

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (świadczenie uzależnione od dochodu

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, (świadczenie uzależnione od dochodu)

3. świadczenia opiekuńcze:

4. świadczenie rodzicielskie.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Zmiany mające wpływ na prawo do otrzymywanych świadczeń (w szczególności wyjazd członka rodziny za granicę, zmiany sytuacji rodzinnej, dochodowej itp.) osoby uprawnione są zobowiązane zgłaszać, gdyż nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

Ponadto świadczenia rodzinne z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, podlegają przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które mogą mieć zastosowanie w sytuacji przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Aktualizacja: 23.01.2024