Świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 01.01.2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 01.01.2024r (2.988,00zł miesięcznie)

Od dnia 01.01.2024r ustawą o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r poz. 1429) wprowadzone zostały m.in. zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 01.01.2024r przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4.  rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

(Nie ma m. in. warunku rezygnacji lub niepedejmowania zatrudnienia czy też zaprzestania pracy w gospodarstwie rolnym).

Osobom sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 01.01.2024r nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  2. osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno- -opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
  3. osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W sytuacji posiadania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad osobą do 18 roku życia istnieje możliwość rezygnacji z uprawnienia dotychczasowego  i nabycia prawa na zasadach obowiązujących od 01.01.2024r

Jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od miesiąca w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – o ile są spełnione pozostałe przesłanki.

Za osobę pobierająca świadczenie pielęgnacyjne organ odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne do ZUS o ile osoba ta nie posiada minimalnego okresu ubezpieczenia tj. w ZUS kobieta 20 lat, mężczyzna 25 lat oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenioa społecznego z innego tytułu np. z tytułu zatrudnienia. Ponadto organ opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne osobie nie mającej ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu bądź jako członek rodziny