Ogłoszenie o naborze – Rodzina wspierająca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 821)

Rodzina wspierająca we współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

opiece i wychowaniu dzieci,

– spędzaniu czasu z dziećmi,

– radzeniu z problemami,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem domowym.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

– złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej,

– udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

– uzyskać pozytywną opinię Dyrektora GOPS

– podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Rodziną wspierającą może zostać osoba lub rodzina, która:

– ma stałe źródło utrzymania,

– ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze,

– członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– osoba przebywa na stałe na terytorium Polski,

– uzyskała zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Tel: 17 2775049

Wiśniowa 136/1, 38 – 124 Wiśniowa