„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2017 r. zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,     od 01 października 2018r. wynosi tj.1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł w przypadku osoby w rodzinie.


 
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych   /Tel. 17 2775049/.