Program „Wspieraj Seniora”

Gmina Wiśniowa przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program trwa już od 20 października 2020 r., a jego realizacja przewidziana jest do dnia 31.12.2020 r.


Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.


Kto może skorzystać z pomocy?
 Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach program obejmie osoby poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


Sposoby udzielania pomocy w ramach programu.
Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – nr tel. (22) 505 11 11. Korpus przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Senior może również zgłosić się o pomoc bezpośrednio do Ośrodka, dzwoniąc na numer telefonu (17) 2775 049  lub kontaktując się drogą e-mail na adres: gops@wisniowa.pl


Pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów wg wskazanego zakresu, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów ponosi Senior.


Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Wiśniowa o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej w przypadku posiadania wiedzy o osobach z naszej Gminy, które wymagają takiego wsparcia.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa. Wspieraj Seniora.