Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna jest przyznany tylko tym osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne  przyznane w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2012r. Z dniem 01.07.2013r świadczenie to im wygasło w związku ze zmianą ustawy, następnie osoby te miały możliwość w 2014r otrzymać zasiłek dla opiekuna, który został im przyznany na  okres ustalony w orzeczeniu osoby, nad którą sprawują opiekę (najczęściej na czas nieokreślony). Od 01.11.2018r zasiłek dla opiekuna wynosi 620,00zł miesięcznie; jest to świadczenie niezależne od dochodu i przysługujące osobie niepodejmującej zatrudnienia i sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna o każdej zmianie sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczenia jest zobowiązana informować GOPS, zwłaszcza o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu sprawowania opieki, uzyskaniu prawa do emerytury, renty, gdyż nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

Warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłku dla opiekuna określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j. t. Dz. U z dnia 13 listopada 2017r)