Zasiłek rodzinny z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami zależny jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674,00zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764,00 zł. (Sposób ustalania dochodów do świadczeń rodzinnych).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 •  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i najczęściej  przysługuje rodzicom do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje,  jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletnie dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej oraz gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

Przy „nieznacznym” przekroczeniu kryterium dochodowego tj. 674,00zł/ 764,00zł istnieje możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego z dodatkami przy zastosowaniu tzw. „mechanizmu złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
 

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać dodatki:

1. z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowo w wysokości 1.000,00zł; Wniosek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia i przysługuje on jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; przedstawia się zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje  m. in rodzicowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 5. korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu (tj. panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  1. ojciec dziecka jest nieznany;
  1. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, a gdy  na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1.  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  1.  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia a 110zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych 
z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;  również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 100 zł na dziecko.

7. z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:  

 1.  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
  1.  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. – 69,00zł miesięcznie

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.